εξωδικαστική-ρύθμιση-χρεών

Εξωδικαστική ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων προς Τράπεζες, Εφορία, Ασφ.Ταμεία

Η OptimumTarget σε συνεργασία με την deals&DEALS εισάγει στην αγορά μια νέα υπηρεσία, την Εξωδικαστική ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων προς Τράπεζες, Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Η OptimumTarget διαθέτει ήδη μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων πελατών της και η deals&DEALS  πλούσια εμπειρία από προηγούμενους νόμους σε Επιχειρηματικά Σχέδια Εξυγίανσης και Αναδιάρθρωσης με σημαντικές επιτυχίες.

Το τμήμα ρύθμισης χρεών της OptimumTarget σε συνεργασία με την εταιρεία Συμβούλων deals&DEALS αναλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες σχετικά με την εξωδικαστική ρύθμιση χρεών:

 • Διενέργεια ελέγχου επιλεξιμότητας της επιχείρησης για την εξωδικαστική ρύθμιση και διαμόρφωση στρατηγικής προσέγγισης προς τους πιστωτές.
 • Εκπόνηση επιχειρηματικού Σχεδίου Βιωσιμότητας της επιχείρησης το οποίο θα αποτυπώνει τις πραγματικές δυνατότητες ρύθμισης χρεών.
 • Παρουσίαση των διαθέσιμων επιλογών αναδιάρθρωσης του χρέους που ισοσκελίζουν τις μελλοντικές χρηματοροές με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που προκύπτουν από ένα αναδιαρθρωμένο και βιώσιμο χρέος.
 • Σύνταξη πρότασης ρύθμισης οφειλών προς τους οφειλέτες με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της εταιρείας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί το έργο του Διαμεσολαβητή.
 • Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων, σύνταξη και υποβολή της απαραίτητης αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ ή για όσο διάστημα δεν υπάρχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στους αρμόδιους φορείς.
 • Συνεργασία με την διοίκηση της επιχείρησης για την ανάπτυξη των διαπραγματευτικών θέσεων και διαπραγματευτικής στρατηγικής.
 • Ενεργή συμμετοχή στις αρχικές συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις που γίνονται με τον διαμεσολαβητή και τους πιστωτές.
 • Αξιολόγηση της οριστικής συμφωνίας με τους πιστωτές, και της ρύθμισης της οφειλής.
 • Συνεργασία με το νομικό τμήμα της επιχείρησης για την κατάρτιση και σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα

Μπορούν να ενταχθούν

Όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον :

 • το συνολικό προς ρύθμιση χρέος υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ,
 • κατά την 31/12/2016 είχαν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή έχουν ρυθμίσει οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα μετά την 1/7/ 2016 ή είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Εφορίες ή / και φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν ή έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές κ.λπ.),
 • έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης, εφόσον διατηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή έχουν θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ή θετική καθαρή θέση (equity), εφόσον διατηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, και
 • συμφωνούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστωτές που κατέχουν τουλάχιστον το 50% των συνολικών οφειλών, εξαιρουμένων των οφειλών προς συνδεδεμένα με τον οφειλέτη πρόσωπα ή επιχειρήσεις.

Δεν μπορούν να ενταχθούν

 • Δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31/12/2016 ή απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων ή απαιτήσεις από συγγενικά πρόσωπα ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις
 • Επιχείρηση που το 85% των συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν πιστωτή (π.χ. Τράπεζα, ή Δημόσιο, ή Ταμεία), ή αν έχει υποβάλλει αίτηση εξυγίανσης ή πτώχευσης ή βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ή έχει διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα, ή αν
 • Ο/η/οι εκπρόσωποι της (πρόεδροι / διευθύνοντες σύμβουλοι / διαχειριστές κ.λπ.) έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή υπεξαίρεση ή απάτη κατά του δημοσίου / φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εκβίαση ή πλαστογραφία ή δωροδοκία ή δωροληψία ή λαθρεμπορία ή χρεοκοπία ή καταδολίευση δανειστών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *