Υποκατηγορίες Εμπορικής Ανάπτυξης

  • Εμπορική Πολιτική
  • Εμπορική Ανάπτυξη
  • Marketing Plan
  • Δικτυακό Marketing
  • Διαχείριση /Ανανέωση Πελατολογίου
emporiki-anaptixi-poliseon-stratigikos-sxediasmos-1 copy

Ανάπτυξη Πωλήσεων
Στρατηγικός Σχεδιασμός – Εταιρική Αναδιοργάνωση


Η ανάπτυξη πωλήσεων απαιτεί μεγάλη εμπειρία εξειδικευμένων στελεχών και μεγάλο ποσοστό από τον χρόνο τους για την επιτυχή διεκπεραίωση των αναπτυξιακών στόχων της εκάστοτε Οικονομικής μονάδας.

Ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί δραστηριότητα ελάχιστων επιχειρήσεων στο κλάδο των συμβούλων μεταξύ των οποίων και η OPTIMUM TARGET. Στο τομέα ανάπτυξης πωλήσεων η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη με αξιοσημείωτη εμπειρία από τις αγορές του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

Η OPTIMUM TARGET πλέον έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού, και επιχειρησιακών σχεδίων δράσης, τα οποία ολοκληρώνουν ένα σύνολο ενεργειών από διαφορετικούς επιχειρησιακούς τομείς σε ένα ενιαίο σύνολο δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών λειτουργιών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανάλυση σε τρία βασικά επίπεδα – στρατηγικό (stragetic), τακτικό (tactical), και λειτουργικό (operational) – καθώς και τον επανακαθορισμό των στόχων, προκειμένου να επιτευχθεί συνολικά η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Οικονομικής Μονάδας. Συμπεριλαμβάνεται η ανάλυση και εξειδίκευση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων σε μεσοβραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης, τα οποία είναι σαφώς οριοθετημένα και πλήρως συμβατά με τις επιδιώξεις και το όραμα της μονάδας.

Η ανάπτυξη πωλήσεων αποτελεί μεγάλη επιχειρηματική ενασχόληση της εταιρείας. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες του τμήματος που ασχολείται με την ανάπτυξη πωλήσεων είναι οι εξής:

  • Outsourcing Sales Department:
  • Μεταφορά τμήματος πωλήσεων στον πελάτη:
  • Πρόσληψη προσωπικού
  • Εκπαίδευση του προσωπικού:
  • Παρακολούθηση του τμήματος πωλήσεων

Ο στόχος του τμήματος ανάπτυξης πωλήσεων της εταιρείας «OPTIMUM TARGET» είναι η καταγραφή των αναγκών της υπό εξέταση επιχείρησης / Οργανισμού αναφορικά με τις πωλήσεις, η δέσμευση εκσυγχρονισμού του ήδη υπάρχοντος τμήματος πωλήσεων/πελατολογίου ή η δημιουργία νέου, η βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας, η εισαγωγή και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης, καθώς και ο σχεδιασμός της βέλτιστης οργανωτικής δομής.

Τα στελέχη μας που ασχολούνται με την ανάπτυξη πωλήσεων και τον στρατηγικό σχεδιασμό ακολουθούν τα εξής μεθοδολογικά βήματα:

amaptiksi1
sxediagrama-logistiko-athina

Μεθοδολογία Στρατηγικού Σχεδιασμού

Το μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούν τα εξειδικευμένα στελέχη του τομέα ακολουθεί τα εξής βήματα:

Ανάλυση Εσωτερικού & Εξωτερικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Διατύπωση οράματος – αποστολής
Στρατηγικοί στόχοι
Αξονες δράσης
Εναλλακτικά σενάρια Ανάπτυξης
Σχέδια δράσης Εκσυγχρονισμού
Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης (Action Plans)
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Λειτουργικό Πλαίσιο

Τέλος να τονίσουμε πως όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται ως outsource service ή in house consultants service